مؤسسات و مراکز درجه 2 تحت نظارت یونسکو

این اساسنامه با استناد به ماده 7 موافقتنامه امضا شده در سپتامبر 2020 بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد مرکز بین المللی مدیریت جامع منابع آبخیزداری و زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک ، مطابق با قطعنامه 31 در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو (نوامبر 2015) تدوین شده است.

 ساختار شورای حکام

بر اساس این آیین نامه و ماده 7 موافقتنامه فوق، مرکز بین المللی مدیریت جامع آبخیزداری و منابع زیستی توسط هیئت مدیره ای متشکل از اعضا زیر اداره خواهد شد:
 نماینده دولت یا نماینده مصوب وی، که می بایست وزیر جهاد کشاورزی یا شخصی که او به عنوان رئیس شورای حکام تعیین می کند، باشد.
 نماینده مدیر کل یونسکو
 رئیس دبیرخانه به عنوان ناظر و بدون حق رای
 نمایندگان کشورهای عضو و اعضای وابسته یونسکو که نسبت به درخواست عضویت در مرکز اقدام نموده و مراتب تمایل به داشتن نماینده را در شورای حکام اعلام کرده باشند.
 نمایندگان سازمان های بین المللی و پژوهشی و مراکز دانشگاهی در زمینه فعالیت های مرکز ، که به مرکز درخواست عضویت ارسال کرده اند.
شورای حکام بر اساس معیار های زیر تصمیم می گیرد که چه سازمان یا نهاد هایی می توانند به عضویت شورای حکام در آیند:
 سازمان یا موسسه ای که کمک مالی و یا فنی قابل توجهی به اداره مرکز کند.
 سازمان یا موسسه ای که از یک یا چند پروژه مرکز حمایت مالی کند.
 سازمان یا موسسه ای که در اجرا و پیشبرد فعالیت های مرکز در هر یک از زمینه های آموزشی و توانمند سازی، علم و تحقیق، انتقال دانش و فناوری مشارکت کند.
 سازمان و یا موسسه هایی که می توانند بودجه لازم را برای حمایت و مشارکت در شورای حکام تامین کنند.
 مدت تصدی اعضای شورای حکام شش سال با امکان انتخاب مجدد می باشد. دو غیبت متوالی اعضا در جلسات شورای حکام به منزله عدم رغبت تلقی و با سایر اعضا جایگزین خواهد شد

نقش ها و مسئولیت های شورای حکام

برنامه ریزی، اولویت بندی و نظارت بر اجرای برنامه ها توسط شورای حکام صورت می گیرد که می بایست :
الف) برنامه های بلند مدت و میان مدت مرکز را تصویب کند.
ب ) برنامه كار و بودجه سالانه مركز در خصوص جدول كاركنان را تصويب نمايد.
ج) گزارش‌های سالانه ارائه‌شده توسط مدیر مرکز، از جمله خودارزیابی دوسالانه از کمک مرکز به اهداف برنامه و بودجه مصوب یونسکو را بررسی کند.
د) گزارش‌های حسابرسی مستقل دوره‌ای و صورت‌های مالی مرکز را بررسی کرده و بر تهیه این گونه سوابق حسابداری لازم برای تهیه صورت‌های مالی نظارت ‌کند.
ه) قوانین و مقررات را اتخاذ و رویه های مالی، اداری و مدیریت پرسنلی مرکز را طبق قوانین کشور میزبان تعیین کند.
و) در خصوص مشارکت سازمان های بین دولتی و سازمان های بین المللی در کار مرکز تصمیم گیری کند.

نکات تکمیلی

طبق اساسنامه، دستورالعمل نخستین جلسه شورای حکام توسط دولت و یونسکو تعیین خواهد شد. در این جلسه رئیس شورای حکام به اعضا معرفی و ترکیب شورای حکام و اساسنامه داخلی آن تصویب می گردد.

در جلسات شورای حکام توافق اکثریت شرکت کنندگان (نصف + 1) برای اتخاذ تصمیمات ضروری است. شورای حکام می بایست با اجماع تصميمات را اتخاذ كند و در صورت عدم حصول اجماع، تصميمات با اكثريت آرا اتخاذ خواهد شد.

مرکز به عنوان دبیرخانه شورای حکام عمل خواهد کرد و کار را عمدتاً از طریق مکاتبات الکترونیکی انجام خواهد داد. جلسات شورای حکام یک بار در سال پیش بینی شده است که به صورت مجازی یا حضوری خواهد بود.

شورای حکام در صورت دعوت رئیس، یا به ابتکار خود و یا به درخواست مدیرکل یونسکو و یا اکثریت اعضای شورای حکام، می تواند یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهد.

اساسنامه جلسات عادی سالانه، اسناد مربوطه و دعوت نامه ی شرکت در جلسه می بایست حداقل دو ماه قبل از تاریخ جلسه برای کلیه اعضای شورای حکام ارسال شود. هرگونه پیشنهاد اعضای شورای حکام باید حداقل یک ماه قبل از جلسه هیئت مدیره دریافت شود و با مفاد موافقتنامه مغایرت نداشته باشد

اساسنامه جلسه و تاریخ جلسات متوالی شورای حکام توسط دبیرخانه و اعضا مورد بحث و پیشنهاد قرار خواهد گرفت و پیشاپیش تصویب خواهد شد. زبان رسمی جلسات شورای حکام و ارتباطات انگلیسی است.

در فاصله زمانی جلسات شورای حکام هنگامی که نیازبه اتخاذ تصمیمات فوری باشد، رئیس ممکن است درخواست رأی الکترونیکی کند که تصمیم گیری نیاز به تصویب رای اکثریت اعضای شورای حکام دارد.

در غیاب رئیس، وی یکی از اعضای شورای حکام را با همان اختیارات و وظایفی که رئیس جلسه دارد، به ریاست جلسه بر خواهد گزید. چنین تغییراتی از طریق مرکز به کلیه اعضای شورای حکام اعلام می گردد.

هر کشور عضوی که بخواهد شورای حکام را ترک کند می بایست حداقل دو ماه پیش از جلسه شورای حکام درخواست خود را به صورت کتبی به اطلاع برساند. فهرست اعضاي شورای حکام ممكن است به طور مرتب در مركز اصلاح و به روز شود و اعضاي شورای حکام بر اين اساس مطلع می گردند.