مرکز در حال تاسیس و عضوگیری می باشد از علاقه مندان ازکشورهای مختلف، مراکز یونسکو، مراکز تحقیقاتی و مراکز علمی و بین المللی دعوت می شود درخواست های خود را به مرکز ارسال تا روند پیگیری انجام شود.

فهرست