درباره ما:

مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در جمهوری اسلامی ایران(ICIMWB) یک مؤسسه تحقیقات آب وابسته به یونسکو می باشد که فعالیت های خود را تحت نظارت این سازمان انجام می دهد. در ابتدا دولت جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی طرح کاملی را برای ایجاد مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک تحت نظارت سازمان یونسکو، ارائه داد که در نهایت همزمان با سی و هشتمین اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید. بر اساس این تأییدیه، موافقتنامۀ ایجاد این مرکز توسط مدیر کل یونسکو و وزیر جهاد کشاورزی ایران در مهرماه 1399 به امضا رسید. پیرو این موافقتنامه، مرکز از فروردین ماه سال 1400 رسما شروع به کار نموده است و دفتر مرکز در سازمان جنگل ها مراتع و ابخیزداری ایران راه اندازی شد.
 

فعالیت ها

تمرکز این مرکز بر روی فعالیت های زیر می باشد:
● آموزش و ظرفیت سازی
● خدمات فنی و اجرایی
● تحقیق
● ارتباطات بین المللی
 

اهداف و مأموریت ها

هدف اصلی مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک، تولید دانش و اطلاعات علمی در حوزه بوم شناسی به منظور مدیریت منابع زیستی در حوزه های آبخیز و آموزش در تمامی ابعاد ICIMWB می باشد.
همچنین، بهبود مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز از طریق تقویت هماهنگی بین بخشی، ماموریت اصلی ICIMWB است.

ماموریت و وظایف مرکز :

ارتقا تحقیقات نظری، تجربی و کاربردی در زمینه های اثرات متقابل خاک و آب و تغییرات اقلیمی
انجام تحقیقات با تمرکز بر جنبه های بین رشته ای مدیریت جامع حوزه های آبخیز
ایجاد و تقویت شبکه اطلاعات جمعی
توسعه ظرفیت سازی و ارتقا مشارکت از طریق همکاری در پروژه های تحقیقاتی، علمی و فنی
انتشار نتیجه تحقیقات انجام شده
تسهیل توسعه تحقیقات و فعالیت های آموزشی بین سازمانی و چند ملیتی
ارائه خدمات مشاوره ای فنی مورد نیاز در داخل و خارج منطقه
تهیه نشریات فنی و سایر اقلام رسانه ای مرتبط به فعالیت مرکز
ترغیب ارتباط بین مراکز مربوط به آب و سایر سازمانهای بین المللی

شورای حکام

به موجب موافقتنامه تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک که به امضای مدیر کل یونسکو و وزیر جهاد کشاورزی در ایران رسیده است :
این مرکز بین المللی توسط شورای حکام اداره می شود که این شورا بایستی متشکل از اشخاص زیر باشد:
● رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ریاست شورای حکام را بر عهده خواهد داشت
● نماینده مدیرکل یونسکو
● نمایندگان کشورهای عضو و اعضای وابسته یونسکو، که طبق ماده 10 سند پروژه نسبت به ارسال درخواست عضویت به مرکز اقدام نموده و مراتب تمایل به داشتن نماینده را در شورای حکام اعلام داشته باشند
● نمایندگان سازمان های بین المللی و مراکز دانشگاهی و پژوهشی در زمینه فعالیت های مرکز که طبق تصمیم شورای حکام یک کرسی به آنها اعطا خواهد شد، باید نسبت به ارسال درخواست عضویت به مرکز طبق ماده 10 اقدام نمایند
● رئیس دبیرخانه به عنوان ناظر و بدون حق رای