این کارگاه به همت شهرداری شهر تالابی بندر خمیر و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، سازمان حفاظت محیط. زیست و مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز در مناطق خشک و نیمه‌خشک برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه دو روزه، تببین چالش‌ها و تنش‌های نوظهور آبی ناشی از توسعه و تغییرات اقلیم بر ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا، آموزش و آگاهی‌افزایی پیرامون اکوهیدرولوژی و مدیریت پایدار آب، بررسی فــرصت‌های بهبود، ســـازگاری و استقرار نظام اکوهیدرولوژی در محدوده ذخــیره‌گاه حــرا و همچنین ارتباط، هم‌افزایی و جلب مشارکت دست اندرکاران محلی، بهره‌برداران و سیاست‌گذاران برای بهبودمدیریت پایدار آب و پایداری ذخیره‌گاه است.

روز اول کارگاه که به سخنرانی‌ها اختصاص داشت، به‌شکل مجازی برگزار می‌شود و شرکت عموم در آن آزاد است.

روز دوم کارگاه تسهیل‌گری اکوهیدرولوژی و تاثیر آن بر معیشت بلندمدت جوامع محلی در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا به‌شکل حضوری در بندر خمیر برگزار گردید.

فهرست